FANDOM


Проект (станом на 25 жовтня 2019)

Стратегія діяльності ФРУ у сфері освіти і розвитку людського капіталу

Мета – формування впливу роботодавців на розвиток людського капіталу України з метою забезпечення умов для розвитку національної економік.

Пріоритетні напрямки роботи ФРУ за напрямом розвиток трудового потенціалу:

1. Сприяння формуванню здорового ринкового середовища у cфері професійної (професійно-технічної) та вищої освіти. Зокрема:

  • формування критеріїв якості освіти, серед яких один з найважливіших - відповідність вимогам ринку праці;
  • матеріальне стимулювання якісної освіти;
  • справедлива прозора конкуренція в доступі до публічного фінансування закладів освіти.

2. Реформування системи державного та регіонального замовлення на підготовку кадрів з професійною невищою та вищою освітою відповідно до потреб і тенденцій розвитку ринку праці.

3. Налагодження співпраці між роботодавцями і закладами освіти у регіонах для посилення впливу роботодавців на формування структури підготовки кадрів відповідно до потреб роботодавців.

Для реалізації інтересів роботодавців у цих напрямах визначаються такі ключові види діяльності.

1. Сприяння запровадженню справедливої конкуренції між закладами вищої освіти за якісними показниками освітньої діяльності на основі конкурентного розміщення державного замовлення та державного фінансування.

1.1. Розроблення системи показників якості вищої освіти включно із відомостями по працевлаштування випускників та оцінку їхньої кваліфікації роботодавцями.

1.2. Розробення методики формування рейтингу закладів вищої освіти.

1.3. Розроблення системи фінансування вищої освіти за результатами їхньої діяльності, включаючи показники якості вищої освіти.

1.4. Запровадження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО ) результатів навчання випускників ЗВО. Використання результатів ЗНО як показника якості освіти у ЗВО.

2. Впровадження системи корпоративного управління у закладах вищої та професійної невищої освіти державної та комунальної форм власності із залученням роботодавців, в тому числі:

2.1. Переведення закладів освіти із статусу бюджетних організацій у статус неприбуткових (некомерційних) закладів і надання їм на цій основі фінансової автономії.

2.2. створення наглядової ради закладу вищої освіти за рішенням засновника (засновників);

2.3. встановлення квоти роботодавців у складі наглядових рад;

2.4. обрання керівника та припинення його повноважень наглядовою радою;

2.5. формування складу наглядової ради з представників засновника, місцевих органів влади, роботодавців та їх організацій, громадських організацій тощо.

3. Посилення ролі роботодавців у формуванні та розподілі державного та регіонального замовлення на підготовку кадрів відповідно до потреб роботодавців.

3.1. Вивчення відповідності державного та регіонального замовлення на підготовку кадрів потребам ключових роботодавців.

3.2. Ініціювання нової моделі формування державного та регіонального замовлення на підготовку кадрів для врахування потреб та інтересів роботодавців.

3.3. Забезпечення рівності прав закладів вищої освіти приватної форми власності при адресному розміщенні державного замовлення (місце за студентом);

3.4. обов’язкове врахування при формуванні держзамовлення потреб регіональних ринків праці;

3.5. поряд з адресним розміщенням державного замовлення – розробка механізму укладання цільових угод про надання освітніх послуг між навчальними закладами будь-якої форми власності та роботодавцями.

3.6. Розробка нової типової форми контракту на підготовку здобувачів вищої освіти, яка передбачає:

3.6.1. обов’язкове посилання у контракті на ресурс, на якому розміщена освітня програма, із зазначенням щодо її акредитації, а також включення навчального плану як додатків до державного контракту з метою здійснення подальшого контролю;

3.6.2. посилання в контракті на конкретний державний стандарт вищої освіти та професійні стандарти (за наявності), у відповідності до якого перевірятиметься якість надання освітніх послуг;

3.6.3. визначення в контракті механізму прийняття-здачі освітніх послуг шляхом підписання замовником та виконавцем відповідних актів наданих послуг;

3.6.4. зазначення в контракті вартості освітніх послуг або механізму її визначення, порядку та умов проведення розрахунків між замовником та виконавцем контракту;

3.6.5. делегування замовником представнику спільного представницького органу організацій роботодавців частини функцій контролю за виконанням виконавцем зобов’язань по контракту;

3.6.6. включення до розділу контракту «Відповідальність сторін» санкцій, які повинні застосовуватись до виконавця за систематичне грубе порушення умов контракту та/або законодавства про освіту.

4. Формування та розвиток національної системи кваліфікацій (НСК)

4.1. Стимулювання розробки професійних стандартів і переорієнтація освіти на виконання професійних стандартів.

4.2. Сприяння роботі Національного агентства кваліфікацій через членів агентства, членів галузевих рад ті інших дорадчих органів.

4.3. запровадження пілотного проекту зі створення центру професійних кваліфікацій та з цією метою – розробка не менш як 3-х професійних стандартів, проекту положення (порядку, процесу) оцінки професійних стандартів, проекту штатного розкладу тощо).

5. Сприяння підвищенню престижності професійної невищої освіти за рахунок підвищення її якості, посилення ролі роботодавців в управлінні професійною освітою та кращого працевлаштування випускників.

5.1. Участь роботодавців у проведенні конкурсів професійної майстерності.

5.2. Участь роботодавців у роботі наглядових рад закладів освіти.

5.3. Стимулювання роботодавцями продуктивної роботи регіональних рад професійної освіти.

6. Сприяння розвитку дуальної форми освіти.

6.1. Розроблення типових моделей дуальної форми здобуття вищої та професійної невищої освіти.

7. Протидія корупції у закладах вищої освіти.

7.1. Активна позиція спільноти на виявлені факти корупції у закладах вищої освіти (проведення круглих столів із представниками МОН, закладів вищої освіти, Міністерства економіки, Комітетів ВР, правоохоронних органів, роботодавці тощо);

7.2. Підписання між Федерацією роботодавців України та закладами вищої освіти, в яких корупція не носить системного характеру, декларації про протидію корупції в системі вищої освіти. В декларації повинно бути зазначено механізм виявлення та протидії корупції у закладах вищої освіти та механізм залучення до цього процесу організацій роботодавців.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.