FANDOM


Асоціація «Український логістичний альянс»

Заснована як громадська організація «Українська логістична асоціація» 14 червня 2005 року. У 2009 році вона стала повноправним членом Європейської логістичної асоціації.

В 2016 році пройшла реорганізація у зв’язку із зміною в українському законодавстві в Асоціацію «Український логістичний альянс», яка підтвердила своє членство в Європейській логістичній асоціації. В процесі ребрендингу були оновлені логотип, лозунг, сайт асоціації.

Керівники і члени Редагувати

Григорак Марія Юріївна — президент Асоціації, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри логістики Національного Авіаційного Університету.

Іващук Володимир Романович - голова правління Асоціації, директор ТОВ «5ПІЕЛЬ»

Морозов Євген Іванович — генеральний директор

Членами Асоціації "УЛА" є як логістичні компанії, так і вищі навчальні заклади України, громадські організації, що функціонують в сфері логістики. Вони діляться на асоційованих і дійсних членів і відрізняються між собою за ступенем впливу на управління і функціонування Асоціації (при вирішенні фінансових питань). Органи управління Асоціацією - Загальні збори членів і Правління Асоціації.

Раніше:

Завдання Редагувати

Основними завданнями Асоціації є:

 • Захист професійних інтересів членів Асоціації та представлення їх в органах державної влади і управління, професійних і міжнародних організаціях;
 • Сприяння підвищенню якості послуг, які надаються в сфері транспорту, експедирування та логістики;
 • Створення сприятливих умов для побудови міжнародних ланцюгів постачання через територію України всіма видами транспорту;
 • Розширення співпраці між членами Асоціації, створення рівних можливостей, встановлення і підтримання дружніх партнерських зв'язків між членами Асоціації, надання не заборонених законодавством послуг для членів Асоціації та недопущення між ними недобросовісної конкуренції і т.і.
 • Об'єднання зусиль різних логістичних організацій та підприємств дозволяє досягати найбільш ефективних результатів в діяльності Асоціації. Консолідація зусиль всіх представників логістичної сфери для вирішення певних завдань найбільш повно досягається тільки в колегіальних органах. Тому Асоціацією були обрані три форми взаємодії членів Асоціації, такі як Комітети, Робочі групи та Комісії.

Комітети Редагувати

Для ефективного виконання перерахованих завдань Асоціацією були створені і функціонують три комітети:

 • Комітет Інформаційних технологій;
 • Комітет Інноваційного розвитку логістики;
 • Комітет Стандартизації і професійної освіти.

Основні напрямки діяльності Комітету інноваційного розвитку логістики:

 • організація Логістичного конгресу, конференцій, форумів, круглих столів, семінарів та тренінгів;
 • організація Європейського дня логістики та управління ланцюгами поставок, конкурсів професійної майстерності, національного рейтингу логістичних проектів;
 • моніторинг ринку логістичних послуг в Україні та визначення кращих логістичних компаній (організація і проведення рейтингу логістичних провайдерів);
 • сприяння у заснуванні національних (громадських) премій в галузі логістики;
 • формування контактів з іноземними логістичними організаціями, асоціаціями та товариствами;
 • видання науково-практичної літератури з логістики;
 • сприяння розвитку ринку логістичних послуг на принципах чесної конкуренції, відкритої книги, взаємної довіри і партнерства транспортних, експедиторських, логістичних, виробничих і торгових компаній;
 • використання і поширення передового міжнародного та вітчизняного досвіду в логістиці та управлінні ланцюгами поставок, популяризація кращої практики і проектів Європейського рейтингу по логістиці;
 • захист інтересів учасників Асоціації.

Основні напрямки діяльності Комітету інформаційних технологій:

 • взаємодія з членами УЛА, учасниками логістичного ринку, а також з компаніями - розробниками програмного забезпечення з питань розвитку інформаційних технологій, застосовуваних членами Асоціації;
 • аналіз потреб учасників логістичного ринку в галузі розвитку інформаційних технологій та вдосконалення програмно-технічного забезпечення, використовуваного при наданні логістичних послуг;
 • проведення експертної оцінки планів і пропозицій членів Асоціації щодо вдосконалення програмно-технічного забезпечення, а також організаційних заходів в області інформаційних технологій;
 • надання пропозицій та рекомендацій щодо основних напрямів діяльності членів Асоціації в області розвитку інформаційних технологій;
 • підготовка пропозиції щодо організації заходів за напрямками пов'язаним з використанням і розвитком IT технологій в сфері логістики;
 • моніторинг ринку IT-послуг, в тому числі із залученням співробітників та членів УЛА, а також інших фахівців;
 • пропаганда передових технологій в галузі інформатики та телекомунікацій. Вироблення консолідованої позиції з актуальних проблем розвитку інформаційних технологій.

Основні напрямки діяльності Комітету стандартизації та професійного навчання:

 • розробка, впровадження та контроль дотримання єдиних стандартів, процедур і правил логістичної діяльності в Україні відповідно до стандартів Європейської логістичної асоціації, міжнародними та національними стандартами;
 • адаптація та прийняття міжнародних стандартів у сфері логістики;
 • організація роботи Технічного комітету №183;
 • розробка і просування добровільної сертифікації в сфері логістики;
 • підвищення престижу професії логістика в Україні, пропаганда високої соціальної значимості працівників логістичної сфери і підвищення культури логістичного сервісу;
 • створення мережі взаємодіючих консалтингових центрів і центрів підвищення кваліфікації в галузі логістики в різних регіонах;
 • створення рекрутингових майданчиків для молодих логістиків, реалізація заходів покращення професійної підготовки майбутніх логістиків.
 • створення бази талановитих студентів.

Спектр проблем, що вирішуються Асоціацією, різноманітний і численний, тому існує практика залучення експертів в роботу перерахованих комітетів і Асоціації в цілому. В цьому випадку експертом виступає особа, що володіє спеціальними знаннями в науці, техніці або бізнесі.

Експертна рада і експертні групи Редагувати

При Асоціації функціонує експертна Рада - це спеціально уповноважений орган, призначений для розгляду комплексних, цільових логістичних програм. До таких програм відносяться Комплексний План Розвитку Логістики до 2030 року, Національна транспортна стратегія України. До завдань експертної Ради відноситься розробка і подача на розгляд пропозицій і доповнень до перерахованих вище державними програмам. Надання колективного кваліфікованого висновку або оцінки проведеної державними органами політики в сфері логістики, що приймається законодавчим актам, що впроваджуються проектам.

Крім Експертної Ради при Комітетах Асоціації діють інші колегіальні органи, які мають більш вузьку специфіку - це Експертні групи. В рамках роботи Комітету Інноваційного розвитку логістики функціонує наступні експертні групи:

 • Експертна група по Внутрішніх водних шляхах України;
 • Експертна група з авіа перевезень;
 • Експертна група з поштових перевезень.

Напрями діяльності Редагувати

Основними пріоритетними напрямами діяльності УЛА є сприяння розвитку ринку логістичних послуг в Україні, підвищення кваліфікації логістичного персоналу та поширення інновацій в діяльності логістичних операторів.

Тому основними напрямками діяльнсоті УЛА є:

1. Представлення інтересів учасників поштово-логістичного ринку в державних органах влади.

2. Міжнародна діяльність.

3. Робота Експертної Ради.

4. Проведення дослідження. Виявлення потреб логістичного ринку та учасників логістичного ринку. Надання результатів дослідження зацікавленим сторонам.

5. Участь в Оновленні Транспортної стратегії України— 2030.

6. Створення словника логістичних термінів. Ведення електронної бази термінів.

7. Просування ідей інформатизації та автоматизації на всіх етапах і рівнях логістичного ланцюга.

8. Організація і просування роботи Національного сертифікаційного центру.

9. Розробка, впровадження стандартів, процедур і правил логістичної діяльності в Україні відповідно до стандартів Європейської логістичної асоціації, іншими міжнародними і національними стандартами. Робота Технічного комітету стандартизації 183 «Логістика, експедирування та управління ланцюгами постачання».

10. Робота по внесенню спеціальності «Логістика» до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 29.04.2015 р.

11. Робота з молоддю (Популяризація та просування Всеукраїнських студентських конкурсів з логістики; корпоративних конкурсів; проведення Європейського дня логістики спільно з представниками логістичного ринку, практиками, бізнес-тренерами. Спільно з бізнесом, центрами кар'єри в ВНЗ створення рекрутингової майданчики для молодих логістів. Популяризація професії логіста серед ВНЗ, шкіл (особливо в регіонах); Сприяння проходження практики студентами ВНЗ в кращих логістичних компаніях України. Формування бази талановитих студентів для членів Асоціації, для логістичних проектів).

12. Сприяння професійної підготовки логістичного персоналу. Розробка адаптованих для компаній- учасників програм навчання персоналу.

2016 рік Редагувати

У жовтні 2016 року проведено конференцію в рамках виставки: «ТрансУкраїна 2016». Віце-президент УЛА і глава Комітету інноваційного розвитку логістики брали участь в модерації секції.

Підписано меморандум про співпрацю з Литовською логістичною асоціацією.

Під егідою УЛА і виконавчого партнера компанії “5PL@в листопаді 2016 року, представники 5 українських підприємств відвідали найцікавіші логістичні об`єкти в Німеччині, зокрема, такі порти: Вільгельмсхафен, Бремерхафен, Дуйсбург, поїздка була насичена діловими переговорами, в результаті яких були підписані меморандуми про угоди, досягнуті домовленості про подальшу співпрацю.

У грудні 2016 року був анонсований Національний Конкурс від УЛА на кращий логістичний проект і претендент на номінацію «Професіонал року» для подачі кращих результатів на Європейський конкурс від ЄЛА. За рішенням журі в ЄЛА відправлені проект «Польова пошта» (автор Віктор Барановський) і на номінацію «Професіонал року» висунутий Баденко Олександр, генеральний директор ТОВ «Транслойд», як керівник логістичного проекту.

Український логістичний альянс виступив з ініціативою впровадження стандартів Європейської логістичної асоціації в області сертифікації логістичного персоналу. ECBL (Європейського Комітету Сертифікації в сфері Логістиці European Certi fi cation Board for Logistics) - це незалежна організація, що включає в себе країни, які на добровільних засадах готові ділитися своїми стандартами компетенції в області логістики / управління ланцюгами поставок і дотримуватися загальноприйнятого європейського стандарту якості процедури атестації логістів. 14 грудня 2016 року ECBL розглянув заявку і затвердив відкриття в Україні Національного сертифікаційного комітету.

Асоціація приймала участь в круглих столах Міністерства інфраструктури.

Асоціація приймала найактивнішу участь в обговоренні і виробленні пропозицій до таких ключових документів, як: «Про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв'язок», Проект Закону України« Про мультимодальні перевезення », Комплексний план розвитку логістики. Однак найбільш важливим є питання оновлення Національної транспортної стратегії України до 2030 року. Саме цей документ покликаний визначити ключові пріоритетні напрям розвитку транспортно-логістичного сектора на наступні 15 років. Асоціацією «Український логістичний альянс» розроблені пропозиції в цей ключовий для галузі документ з урахуванням особливостей розвитку України, положень Угоди про асоціацію України з ЄС, Стратегії сталого розвитку «Україна-2020»..

2017 рік Редагувати

Національнім органом стандартизації Надано реєстраційний № 183 технічному комітету стандартизації «Логістика, експедирування та управління Ланцюг постачання". Зараз колективними членами, які входять в склад Технічного комітету є Асоціація «Укрзовніштранс», компанія «5PL", ТОВ «Логістична майстерня» і ТОВ «Заммлер-Україна». А індивідуальними членами виступають експерти у сфері логістики - представник науково-дослідної еліти.

На замовлення представників бізнесу підготовлені навчальні тренінги в сфері логістики.

Особливо важливою є участь Асоціації в обговореннях законодавчих актів для їх ефективного просування, саме тих, які сприяли б розвитку логістичного потенціалу в Україні. Асоціація готова представляти інтереси всіх своїх членів на різних комунікаційних майданчиках на різних рівнях, щоб нас почули, для ефективної співпраці в галузі вдосконалення нормативно-правової бази. Участь наших експертів у заходах Всесвітнього банку з підготовки техніко-економічного обґрунтування Державно-приватного партнерства з метою розвитку судноплавства на Нижньому Дніпрі та Херсонського морського торгового порту.

Інформація про діяльність УЛА консолідується на офіційному сайті, інформаційним партнером є журнал «Дистрибуція і логістика».

Так, спільно з журналом Ком'юніті було проведено захід: Дискусійна панель «Логістика без освіти». Вона Відбулась 24 січня 2017 р. В обговоренні питання взяли участь експерти у сфері логістики, викладачі ВНЗ, студенти, представник державної служби зайнятості, Міністерства інфраструктурі, Міністерства освіти и науки, представник логістичних компаній, журналісти більш 30 учасників. За результатами Дискусії Було підготовлено Звернення для зрушення питання щодо поновлення спеціальності «Логістика» в «Переліку спеціальностей», в якому відбулися Зміни в 2015році і спеціальність було скасовано.

Асоціацію "Український логістичний альянс" 16-02-2017 року запрошено до участі у форматі "При підтримці" та у якості основного доповідача на VII-му щорічному Logistics Innovation Forum 2017. Заплановано Виступ віце-президента асоціації Валентина Маєвського з доповіддю "Глобальне управління якістю у логістиці та європейська сертифікація в Україні". У рамках Доповіді буде презентовано нові елементи комплексного дослідження логістики в Україні, проведеного УЛА, а також основні завдання, Технічного комітету стандартизації "№183" Логістика, експедирування та управління данцюгами постачання", який створено за ініціативи УЛА.

УЛА проводить дослідження, яке спрямоване на виявлення потреб логістичного ринку та учасників логістичного ринку. Надання результатів дослідження зацікавленим сторонам в період з лютого-березень на умовах, що обговорюються окремо.

Вже в цьому році відбулися засідння робочих груп по поштових перевезених (очолює Гнатовській Юрій) та по авіаперевезенням (очолює Пенкаускас Олексій).

Співпраця з державою Редагувати

УЛА підтримує механізм взаємодії між бізнесом, наукою і владою шляхом участі в Громадських радах, наприклад, при Міністерстві інфраструктури, при Міністерстві освіти і науки, при Державіаслужбі. Щодо участі УЛА в Громадських радах при Міністерстві інфраструктури України, то наступне засідання заплановане на 28 лютого 2017 року, після чого дана ГР по закінченню терміну дії повинна реорганізуватися, і її склад буде оновлено відповідно до знову поданими заявками.

Партнери Редагувати

Будуються партнерські взаємовідносини з національними та зарубіжними асоціаціями, наприклад, Асоціація «Річки України», Асоціація кондитерів України, Американська організація «Натан і партнери»

Зарубіжні асоціації не можуть бути членами УЛА за законодавством своїх країн, проте, деякі з них активно співпрацюють з УЛА: Європейська Асоціація виробників палет (Німеччина), Угорська залізнична асоціація. Білоруська асоціація міжнародних експедиторів.

Технічний комітет Редагувати

Технічний комітет №183 “Логістика, експедирування та управління ланцюгами постачання”.

Асоціація «Український логістичний альянс» виконує функцію секретаріату технічного комітету. В склад комітету входять колективні члени: Асоціація «Укрзовніштранс», ТОВ «Заммлер», ТОВ «5ПІЕЛЬ”, ТОВ “Логістична майстерня”, Київський національний торговельно-економічний університет, а серед індивідуальних членів - відомі вчені, дослідники, представники провідних університетів та науково-дослідних установ України (Національний авіаційний університет, Національний університет харчових технологій, Київський національний університет будівництва і архітектури, Одеський національний морський університет, ДП “Державний автотранспортний науково-дослідний та проектний інститут”, Національний університет “Львівська політехніка”, Національний фармацевтичний університет, ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”, Київська державна академія водного транспорту імені Петра Конашевича-Сагайдачного .

Технічний комітет (ТК) – незалежний структурний підрозділ, який, разом з тим, офіційно затверджений наказом національного органу стандартизації, Державного підприємства «Український науково-дослідний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»).

До переліку об'єктів стандартизації відносяться:

01.040 «Словники термінів (в частині логістики, експедирування та управління ланцюгами постачання)

03.100.01 «Організування та керування підприємствами взагалі» (в частині логістики, експедирування та управління ланцюгами постачання);

03.100.10 «Закупівля. Постачання. Логістика»;

55.180 «Розміщування товарів для перевезення» (в частині логістики, експедирування та управління ланцюгами постачання).

Завдання Технічного комітету – це найперше робота над стандартами, від розробки національних стандартів до імплементації міжнародних, у сфері логістики, експедирування і управління ланцюгами поставок. Для організації ефективної роботи ТК № 183 планується взаємодія з міжнародними організаціями зі стандартизації та міжнародними технічними комітетами, наприклад, CEN/TC 320 і ISO/TC 292

В початкову програму робіт ТК входять такі стандарти: EN 14943:2005 “Transport Services – Logistics – Glossary of Terms”; EN 14892 Transport Service Logistics – Gudeline for the definition of limited access to city centers; серія стандартів ISO 28004 (частини 1-4).

Робочі групи технічного комітету:

1. Розробка стандартів якості послуг в сфері логістики, експедирування та управління ланцюгами постачання

2. Розробка професійного стандарту, тобто стандарту компетенцій логістичного персоналу

3. Розробка вимог до технічного оснащення в логістики, експедирування та управління ланцюгами постачання

4. Розробка стандарту по логістичній термінології

Президент асоціації “УЛА” Марія Григорак звертає увагу на необхідності спільних зусиль у формуванні стандартів і термінології логістичного простору як найголовніших передумов успішного розвитку цієї галузі, і підвищення її конкурентоздатності на міжнародних ринках.

Національний сертифікаційний комітет Редагувати

Для впровадження європейського стандарту в Україні створено всі передумови. Зокрема, в Україні під егідою Асоціації “Український логістичний альянс” створено Національний сертифікаційний центр (National Certification Centre, NCC), який отримав право здійснення сертифікації компетентності логістичного персоналу за стандартами Європейської логістичної асоціації від 14.12.2016 р.

Асоціація «Український логістичний альянс» пропонує взяти за основу компетентнісної моделі фахівців з логістики та управління ланцюгами поставок «Стандарт компетенцій Європейської логістичної асоціації» (European Logistics Association, ELA). Цей стандарт підтриманий і узгоджений з роботодавцями, промисловими, торговельними та сервісними організаціями Європейського Союзу. Остання версія стандарту опублікована у 2014 році і повністю відповідає структурі Європейської рамки кваліфікацій (ЄРК). Стандарт передбачає три рівні/ступеня професійної компетентності для сертифікації логістичного персоналу: операційний рівень (5 рівень ЄРК), тактичній (6 рівень ЄРК) та стратегічний рівні (7 рівень ЄРК). У відповідності до Європейської рамки кваліфікацій це означає підготовку операційного персоналу, який повинен мати середню спеціальну освіту, а також управлінського персоналу з вищою освітою за ступенями «Бакалавр» і «Магістр».

Цілями Європейського сертифікаційного комітету з логістики (European Certification Board for Logistics, ESBL) є:

 • поліпшити професійні знання логістів, впровадити і підтримувати

визнану європейську систему кваліфікацій, і, таким чином, сприяти науці, практиці і розвитку логістики;

 • бути в курсі розвитку нових компетенцій в сфері логістики;
 • впровадити і підтримувати європейські стандарти для практики в сфері логістики;
 • встановлюють європейські процедури сертифікації й кваліфікації, щоб гарантувати компетентність тих, хто практикує в сфері логістики;
 • заохочувати створення навчальних організацій, які підтримують кваліфікації європейської системи;
 • проводити зустрічі з іншими європейськими і міжнародними організаціями, що займаються підготовкою та кваліфікацією в сфері логістики;
 • заохочувати всі заходи, пов'язані з зазначеними вище цілями;
 • виконувати всі задачі, відповідно до цінностей і цілям ELA.

Контакти і посилання Редагувати

04071, Україна, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2А

+38 (044) 568-52-65

info@ula-online.org

http://ula-online.org

https://www.facebook.com/ula.online.org

https://twitter.com/ULA_online

https://www.linkedin.com/company/15254444

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.